แบบวัดและบันทึกผลฯ คณิตศาสตร์ ป.6
แบบวัดและบันทึกผลฯ คณิตศาสตร์ ป.6

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 0

Series name : แบบวััดและบันทึกผลการเรียนรู้

Auther name : ดร.ชิรา ลำดวลหอม

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 นำเสนอสื่อที่มุ่งวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อใช้เสริมสร้างคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักฐานบันทึกผลการเรียนรู้ และหลักฐานรับรองการประเมินคุณภาพผู้เรียนจาก สมศ.

Subject :

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB