แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.2

ชื่อชุด : แบบปฎิบัติกิจกรรม 60

ชื่อผู้แต่ง : วรรณี วงศ์พาณิชย์ , ปัญณวัฒน์ สุรกีรติกุล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนการงานอาชีพ เน้นส่งเสริมกิจกรรมแบบบูรณาการ ให้ผู้เรียนมีพัฒนากระบวนการทำงาน การแก้ไขปัญหา ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มอย่างเป็นระบบ โดยให้ลงมือปฏิบัติจริง ในหนังสือยังได้เพิ่มตัวอย่างโครงงานตามกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง