แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.2
แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบปฎิบัติกิจกรรม 60

Auther name : วรรณี วงศ์พาณิชย์ , ปัญณวัฒน์ สุรกีรติกุล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนการงานอาชีพ เน้นส่งเสริมกิจกรรมแบบบูรณาการ ให้ผู้เรียนมีพัฒนากระบวนการทำงาน การแก้ไขปัญหา ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มอย่างเป็นระบบ โดยให้ลงมือปฏิบัติจริง ในหนังสือยังได้เพิ่มตัวอย่างโครงงานตามกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB