หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2

ISBN : 9786162038389

ชื่อผู้แต่ง : วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่ ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ ทวีปแอฟริกา การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของทวีปยุโรปและ ทวีปแอฟริกา รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง