หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2

Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2

ISBN : 9786162038389

Auther name : วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่ ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ ทวีปแอฟริกา การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของทวีปยุโรปและ ทวีปแอฟริกา รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products