แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.1

ชื่อชุด : แบบวัด ม.1

ชื่อผู้แต่ง : มนตรี สมไร่ขิง และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับใหม่) เครื่องมือวัด และบันทึกผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือวัดผลเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจว่า ระดับผลการเรียนที่ตัดสินนั้น สอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นจริงของผู้เรียนแต่ละคน จะได้นำผลการวัดมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนจนเต็มศักยภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง