แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.1

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบวัด ม.1

Auther name : มนตรี สมไร่ขิง และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับใหม่) เครื่องมือวัด และบันทึกผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือวัดผลเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจว่า ระดับผลการเรียนที่ตัดสินนั้น สอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นจริงของผู้เรียนแต่ละคน จะได้นำผลการวัดมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนจนเต็มศักยภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB