หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.5
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.5

ISBN : 9786162038099

ชื่อผู้แต่ง : มนตรี สมไร่ขิง และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับใหม่) เน้นการเรียนรู้ และปฎิบัติจริง เพื่อสร้างความเข้าใจในการงานอาชีพ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีทักษะในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความมั่นใจและผลสำเร็จของงาน มีความสามารถเกี่ยวกับงานช่างในบ้าน เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย งานเกษตร และงานอาชีพ รวมถึงเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง