หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.5

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.5

ISBN : 9786162038099

Auther name : มนตรี สมไร่ขิง และคณะ

Copy :

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับใหม่) เน้นการเรียนรู้ และปฎิบัติจริง เพื่อสร้างความเข้าใจในการงานอาชีพ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีทักษะในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความมั่นใจและผลสำเร็จของงาน มีความสามารถเกี่ยวกับงานช่างในบ้าน เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย งานเกษตร และงานอาชีพ รวมถึงเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

Related Products