สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

ชื่อผู้แต่ง : Dr.Yeap Ban Har และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 เล่ม 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) เสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยบทเรียน Singapore Maths เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ท้าทายให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา กระตุ้นการคิดอย่างมีเหตุและผล เสริมเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่สามารถต่อยอดสู่สถานการณ์ในชีวิตจริง

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง