สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1
Download

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

Auther name : Dr.Yeap Ban Har และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 เล่ม 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) เสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยบทเรียน Singapore Maths เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ท้าทายให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา กระตุ้นการคิดอย่างมีเหตุและผล เสริมเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่สามารถต่อยอดสู่สถานการณ์ในชีวิตจริง

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products