ชุดแบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.1 (5 เล่ม)

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุดแบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.1 (5 เล่ม)

ชื่อชุด : ชุด แบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวพันธ์ และคณะ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน เพื่อการอ่านออก เขียนได้ ช่วยฝึกให้นักเรียนสามารถอ่านเขียนได้คล่องและถูกต้องตามหลักภาษาไทยด้วยเทคนิคการแจกลูกและการสะกดคำ เน้นการฝึกซ้ำ ย้ำ ทวน ผ่านกิจกรรมเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก พร้อมสอดแทรกหลักการจำและเกร็ดความรู้โดยเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง พยัญชนะ สระ วลีและประโยค1 ชุด มี 5 เล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง