ชุดแบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.1 (5 เล่ม)

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Share

ชุดแบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.1 (5 เล่ม)

Series name : ชุด แบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก

Auther name : ศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวพันธ์ และคณะ

Copy :

Product detail

แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน เพื่อการอ่านออก เขียนได้ ช่วยฝึกให้นักเรียนสามารถอ่านเขียนได้คล่องและถูกต้องตามหลักภาษาไทยด้วยเทคนิคการแจกลูกและการสะกดคำ เน้นการฝึกซ้ำ ย้ำ ทวน ผ่านกิจกรรมเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก พร้อมสอดแทรกหลักการจำและเกร็ดความรู้โดยเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง พยัญชนะ สระ วลีและประโยค1 ชุด มี 5 เล่ม

Related Products