หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในงานอาชีพ ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในงานอาชีพ ม.4-6

ISBN : 9786162037801

ชื่อผู้แต่ง : ลัลนา เสาวภา

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพิ่มพูนทักษะการเขียน การเลือกใช้คำ การเรียบเรียง การเขียนเพื่ออาชีพในโอกาสต่าง ๆ พร้อมหลักการฝึกฝนการเขียนที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเขียนที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรฯ พร้อมเพิ่มทักษะด้านการเขียน เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำทักษะการเขียนไปใช้พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพในอนาคตได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง