หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในงานอาชีพ ม.4-6

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในงานอาชีพ ม.4-6

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162037801

Auther name : ลัลนา เสาวภา

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพิ่มพูนทักษะการเขียน การเลือกใช้คำ การเรียบเรียง การเขียนเพื่ออาชีพในโอกาสต่าง ๆ พร้อมหลักการฝึกฝนการเขียนที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเขียนที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรฯ พร้อมเพิ่มทักษะด้านการเขียน เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำทักษะการเขียนไปใช้พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพในอนาคตได้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB