หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ณัฐชยา คำรังษี / เอกรัฐ วงศ์สวัสดิ์

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ม.4 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบสอบ (Inquiry Based Leamning) เชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตจริง (Science in Real Life) เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตามแนวคิด Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุสู่สมรรถนะสำคัญ จนสามารถตรวจสอบความรู้ ความข้าใจของตนเองได้ ผ่านการปฏิบัติ เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB