หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

ISBN : 9789192039683

ชื่อชุด : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT

ชื่อผู้แต่ง : Virginia-Jenny

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ UPBEAT 4 ระดับชั้น ม.4 ฉบับประกันฯ ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด เข้มข้น และสอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทปัจจุบัน เน้นกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบ CEFR มีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถนำไปบูรณาการเชื่อมโยงกับสาระอื่นได้ง่าย มาพร้อม QR Code ในเล่มที่ช่วยฝึกทั้งการฟัง และพูด จากเสียงเจ้าของภาษา

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง