หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Upstream Plus+ ม.4
Download

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Upstream Plus+ ม.4

ISBN : 9789192039683

Series name : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Upstream Plus+

Auther name : Virginia-Jenny

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upstream Plus+ ระดับชั้น ม.4 ฉบับประกันฯ ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด เข้มข้น และสอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทปัจจุบัน เน้นกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบ CEFR มีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถนำไปบูรณาการเชื่อมโยงกับสาระอื่นได้ง่าย มาพร้อม QR Code ในเล่มที่ช่วยฝึกทั้งการฟัง และพูด จากเสียงเจ้าของภาษา

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products