คู่มือการจัดการเรียนรู้ CT in Action
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

คู่มือการจัดการเรียนรู้ CT in Action

ISBN : 0

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

คู่มือการจัดการเรียนรู้ CT in Action ออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ผ่านหลากหลายเกม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง