คู่มือการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ CT in Action

Download
Share

คู่มือการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ CT in Action

ISBN : 0

Auther name : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

คู่มือการจัดการเรียนรู้  CT in Action
1.เรียนรู้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ผ่านหลากหลายเกม 
2.ออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

Related Products