คู่มือการจัดการเรียนรู้ CT in Action

Download
Share

คู่มือการจัดการเรียนรู้ CT in Action

ISBN : 0

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

คู่มือการจัดการเรียนรู้ CT in Action ออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ผ่านหลากหลายเกม

Related Products