ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดับพัฒนา (3 เล่ม)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดับพัฒนา (3 เล่ม)

ชื่อชุด : อ่านได้ เขียนดี

ชื่อผู้แต่ง : ประนอม พงษ์เผือก และ นงลักษณ์ เจนนารี

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อเสริมเพื่อช่วยให้เด็กอ่านออกเขียนได้ เน้นการอ่านจับใจความและการเขียนสื่อความ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราห์และใช้กระบวนการคิดที่หลากหลาย มีทักษะด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อใช้สื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง