ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดับพัฒนา (3 เล่ม)
ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดับพัฒนา (3 เล่ม)

Share
Share

Series name : อ่านได้ เขียนดี

Auther name : ประนอม พงษ์เผือก และ นงลักษณ์ เจนนารี

Copy : etc.

Product detail

สื่อเสริมเพื่อช่วยให้เด็กอ่านออกเขียนได้ เน้นการอ่านจับใจความและการเขียนสื่อความ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราห์และใช้กระบวนการคิดที่หลากหลาย มีทักษะด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อใช้สื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB