สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3

ISBN : 0

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ดำรงค์ ฐานดี และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียนที่่ประกอบด้วย 3 สาระ ได้แก่ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ จะช่วยให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ ทักษะทางภูมิศาสตร์และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo- literacy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง