สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3
Download

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3

ISBN : 0

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ดร.ดำรงค์ ฐานดี และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียนที่่ประกอบด้วย 3 สาระ ได้แก่ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ จะช่วยให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ ทักษะทางภูมิศาสตร์และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo- literacy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products