หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

ISBN : 0

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ, ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียนที่ให้ทั้งสาระความรู้ มีแทรกกรอบกิจกรรมและคำถาม เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง