หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 0

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ, ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียนที่ให้ทั้งสาระความรู้ มีแทรกกรอบกิจกรรมและคำถาม เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

Subject :

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB