หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

ISBN : 0

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ, ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียนที่ให้ทั้งสาระความรู้ มีแทรกกรอบกิจกรรมและคำถาม เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products