แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม.3

ISBN : 8858649145666

ชื่อชุด : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : ระวิวรรณ ตั้งตรงขันติ, มโนธรรม ทองมหา

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ออกแบบไว้เพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือวัดและประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo - Literacy) เพื่อนำผลการวัดมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ รวมไปถึงเป้าหมายของหลักสูตร

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง