แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม.3

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 8858649145666

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

Auther name : ระวิวรรณ ตั้งตรงขันติ, มโนธรรม ทองมหา

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ออกแบบไว้เพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือวัดและประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo - Literacy) เพื่อนำผลการวัดมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ รวมไปถึงเป้าหมายของหลักสูตร

Subject :

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB