แบบวัดฯ ภูมิศาสตร์ ม.3
Download
Preview
Share

แบบวัดฯ ภูมิศาสตร์ ม.3

ISBN : 8858649145666

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

Auther name : ระวิวรรณ ตั้งตรงขันติ, มโนธรรม ทองมหา

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ออกแบบไว้เพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือวัดและประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo - Literacy) เพื่อนำผลการวัดมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ รวมไปถึงเป้าหมายของหลักสูตร

Subject :

Related Products