หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.3

ชื่อชุด : กิจกรรม ม.3

ชื่อผู้แต่ง : กนก จันทรา และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ สำหรับชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ สื่อเสริมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงพัฒนาการของมนุษยชาติอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ พร้อมเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ ช่วยให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนมีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง