หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.3
หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : กิจกรรม ม.3

Auther name : กนก จันทรา และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ สำหรับชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ สื่อเสริมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงพัฒนาการของมนุษยชาติอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ พร้อมเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ ช่วยให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนมีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB