หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

ชื่อชุด : กิจกรรม ป.1

ชื่อผู้แต่ง : พรพรรณ โปร่งจิตร และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ สำหรับชั้น ป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เกิดจิตสำนึกรักและภูมิใจในความเป็นไทย ตระหนักในความสำคัญของบรรพบุรุษที่ปกป้องรักษาเอกราชของชาติ และใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันเพื่อให้เห็นความจำเป็นในการเสียสละตนเพื่อชาติ และ มีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤติทางสังคมไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม อันเป็นหน้าที่สำคัญของพลเมืองไทยทุกคน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง