หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.3

ISBN : 9786162033803

ชื่อชุด : ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ดาบเพชร , จารุพรรณ ลากสุรเทียนทอง

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้นม. 3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของเอเซียน กล่าวถึงโครงสร้างและกลไกการดำเนินงานของอาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิก การเตรียมพลเมืองไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และบทบาทหน้าที่ของอาเซียนในสังคมโลก

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง