หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.3
Download
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.3

ISBN : 9786162033803

Series name : ชุดเพิ่มศักยภาพ

Auther name : ศิริพร ดาบเพชร , จารุพรรณ ลากสุรเทียนทอง

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้นม. 3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของเอเซียน กล่าวถึงโครงสร้างและกลไกการดำเนินงานของอาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิก การเตรียมพลเมืองไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และบทบาทหน้าที่ของอาเซียนในสังคมโลก

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products