หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.3

ISBN : 9786162033742

ชื่อชุด : อาเซียนศึกษา ป.1-6

ชื่อผู้แต่ง : สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ป.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 มุ่งหวังให้นักเรียนได้มีความสนุกที่จะเรียนรู้เล่าเรื่องผ่านตัวละคร ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยในแต่ละชั้นจะมีสาระความรู้การต่อยอดความรู้ ความยากง่ายของเรื่องราวที่ศึกษาแตกต่างกันตามวัยและพัฒนาการของนักเรียน ผู้เรียนจะได้ทราบถึงเนื้อหาของ กฎบัตรอาเซียน ที่สมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตาม ข้อดีของการรวมเป็นอาเซียน และข้อมูลเศรษฐกิจอาเซียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง