หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.3
Download
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.3

ISBN : 9786162033742

Series name : อาเซียนศึกษา ป.1-6

Auther name : สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ป.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 มุ่งหวังให้นักเรียนได้มีความสนุกที่จะเรียนรู้เล่าเรื่องผ่านตัวละคร ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยในแต่ละชั้นจะมีสาระความรู้การต่อยอดความรู้ ความยากง่ายของเรื่องราวที่ศึกษาแตกต่างกันตามวัยและพัฒนาการของนักเรียน ผู้เรียนจะได้ทราบถึงเนื้อหาของ กฎบัตรอาเซียน ที่สมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตาม ข้อดีของการรวมเป็นอาเซียน และข้อมูลเศรษฐกิจอาเซียน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products