หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.2

ISBN : 9786162033735

ชื่อชุด : อาเซียนศึกษา ป.1-6

ชื่อผู้แต่ง : สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ป.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 มุ่งหวังให้นักเรียนได้มีความสนุกที่จะเรียนรู้ เล่าเรื่องผ่านตัวละคร ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยในแต่ละชั้นจะมีสาระความรู้การต่อยอดความรู้ ความยากง่ายของเรื่องราวที่ศึกษาแตกต่างกันตามวัยและพัฒนาการของนักเรียน ผู้เรียนสามารถบอกถึงวัตถุประสงค์การก่อตั้งอาเซียน และข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ รวมถึงสัญลักษณ์ และ ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม ของกลุ่มประเทศอาเซียนได้

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง