หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.2
Download
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.2

ISBN : 9786162033735

Series name : อาเซียนศึกษา ป.1-6

Auther name : สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ป.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 มุ่งหวังให้นักเรียนได้มีความสนุกที่จะเรียนรู้ เล่าเรื่องผ่านตัวละคร ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยในแต่ละชั้นจะมีสาระความรู้การต่อยอดความรู้ ความยากง่ายของเรื่องราวที่ศึกษาแตกต่างกันตามวัยและพัฒนาการของนักเรียน ผู้เรียนสามารถบอกถึงวัตถุประสงค์การก่อตั้งอาเซียน และข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ รวมถึงสัญลักษณ์ และ ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม ของกลุ่มประเทศอาเซียนได้

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products