หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.3

ISBN : 9786162038686

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง ม.3 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดทางแพ่งและอาญา การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ภูมิปัญญาไททยและวัฒนธรรมสากล แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ บทบัญํติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่าง ๆ เป็นสื่อที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดตามหลักสูตรกำหนด

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง