หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.3
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.3

ISBN : 9786162038686

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง ม.3 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดทางแพ่งและอาญา การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ภูมิปัญญาไททยและวัฒนธรรมสากล แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ บทบัญํติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่าง ๆ เป็นสื่อที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดตามหลักสูตรกำหนด

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products