หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.2ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.2

ISBN : 9786162038679

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง ม.2ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ บทบาท หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัมนธรรมไทยและวัฒนธรรมเอเชีย กระบวนการในการตรากฎหมาย เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการปกครอง และหลักการเลือกข้อมูลข่าวสาร เป็นสื่อที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดตามหลักสูตรกำหนด

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง