หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.2

Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.2

ISBN : 9786162038679

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง ม.2ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ บทบาท หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัมนธรรมไทยและวัฒนธรรมเอเชีย กระบวนการในการตรากฎหมาย เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการปกครอง และหลักการเลือกข้อมูลข่าวสาร เป็นสื่อที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดตามหลักสูตรกำหนด

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products