สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2

ISBN : 9786162038631

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ดำรงค์ ฐานดี และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ ระดับชั้น ม.1ฉบับอนุญาต (อญ.) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง '60) ประกอบไปด้วยสาระความรู้ 3 สาระ ได้แก่ หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ โดยจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยจะให้องค์ความรู้ มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ ในส่วนของสาระภูมิศาสตร์ จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะและกระบวนการทางภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายหน่วยจะแทรกคำถามประจำหน่วย และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้ครูผู้สอนได้เลือกนำไปใช้

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง