หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.2

ISBN : 9786162035951

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : วิทย์ วิศทเวทย์,เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.2 ฉบับอนุญาต (อญ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรียบเรียงขึ้นใหม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ความสำคัญของศาสนา พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง ชาดก หลักธรรมที่สำคัญ พุทธศาสนสุภาษิต หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี การบริหารจิตรวมถึงการเจริญปัญญา และศาสนสัมพันธ์ เนื้อหาสาระว่าด้วยประวัติความเป็นมา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง