หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.2
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.2

ISBN : 9786162035951

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : วิทย์ วิศทเวทย์,เสฐียรพงษ์ วรรณปก

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.2 ฉบับอนุญาต (อญ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรียบเรียงขึ้นใหม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ความสำคัญของศาสนา พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง ชาดก หลักธรรมที่สำคัญ พุทธศาสนสุภาษิต หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี การบริหารจิตรวมถึงการเจริญปัญญา และศาสนสัมพันธ์ เนื้อหาสาระว่าด้วยประวัติความเป็นมา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products