หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1

ISBN : 9786162038648

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ศ.ดร.วิทย์ วิศทเวทย์, ศ.พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรียบเรียงขึ้นใหม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของศาสนา พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง ชาดก หลักธรรมที่สำคัญ พุทธศาสนสุภาษิต หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี การบริหารจิตรวมถึงการเจริญปัญญา และศาสนสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของพระพุทธสาสนามาขึ้น

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง