หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1 (สิ้นสุดปีการศึกษา '66)

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162038648

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ศ.ดร.วิทย์ วิศทเวทย์, ศ.พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรียบเรียงขึ้นใหม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของศาสนา พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง ชาดก หลักธรรมที่สำคัญ พุทธศาสนสุภาษิต หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี การบริหารจิตรวมถึงการเจริญปัญญา และศาสนสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของพระพุทธสาสนามาขึ้น


สินค้าใหม่ ปี '67 คลิกที่นี่

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB