หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1

ISBN : 9786162038648

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ศ.ดร.วิทย์ วิศทเวทย์, ศ.พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรียบเรียงขึ้นใหม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของศาสนา พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง ชาดก หลักธรรมที่สำคัญ พุทธศาสนสุภาษิต หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี การบริหารจิตรวมถึงการเจริญปัญญา และศาสนสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของพระพุทธสาสนามาขึ้น

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products