หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6

ISBN : 9786162038921

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : จรินทร์ เทศวานิช และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดและมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ทุกประการ โดยผู้เรียนจะตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน สามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ วิเคราะห์ถึงผลดี ผลเสียของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ และผลที่มีต่อสังคมไทย

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง