หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : จรินทร์ เทศวานิช / ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม / สุมนทิพย์ บุญสมบัติ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สร้างทักษะการจัดการและทักษะทางการเงินด้วยการลงมือทำกระตุ้นการคิดวิเคราะห์จากการเผชิญสถานการณ์

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB