หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.4-6

ISBN : 9786162033131

ชื่อชุด : ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ดาบเพชร, จารุพรรณ ลากสุรเทียนทอง

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4-6 เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 นอกจากสาระที่เป็นองค์ความรู้แล้ว ในเล่มยังมีผลการเรียนรู้เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสนอแนะ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้มากขึ้น เนื้อหากล่าวถึงการกำเนิดสมาคมอาสาพัฒนาการของเอเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน โครงสร้างองค์กรและกลไกการดำเนินงานของอาเซียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง