หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.4-6
Download
Full book
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.4-6

ISBN : 9786162033131

Series name : ชุดเพิ่มศักยภาพ

Auther name : ศิริพร ดาบเพชร, จารุพรรณ ลากสุรเทียนทอง

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4-6 เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 นอกจากสาระที่เป็นองค์ความรู้แล้ว ในเล่มยังมีผลการเรียนรู้เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสนอแนะ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้มากขึ้น เนื้อหากล่าวถึงการกำเนิดสมาคมอาสาพัฒนาการของเอเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน โครงสร้างองค์กรและกลไกการดำเนินงานของอาเซียน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products